Volente d.o.o.     info@volente.si     040 166 741       

Javna naročila

Naročnikom na področju javnega naročanja nudimo pomoč pri izvedbi postopkov oddaje naročil. S strokovnjaki s področja javnega naročanja zagotavljamo predvsem naslednje storitve:

 • raziskava tržišča in pomoč pri izračunu ocenjene vrednosti naročila
 • svetovanje pri izbiri postopka oddaje naročila
 • svetovanje in pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, definiranju meril in pogojev
 • pregled in priprava pogodb
 • pomoč pri pripravi objav
 • svetovanje pri pripravi odgovorov na vprašanja ponudnikov
 • svetovanje pri spremembah razpisne dokumentacije
 • izvedba javnega odpiranja ponudb
 • pomoč pri pregledu ponudb in pridobitev ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev
 • svetovanje pri dopolnjevanju ponudb
 • svetovanje pri pripravi in obrazložitvi odločitve
 • reševanje revizijskih zahtevkov

Prav tako svetujemo gospodarskih subjektom, ki oddajajo ponudbe za pridobitev javnih naročil. Nudimo pomoč pri sestavljanju ponudbe, formuliranju vprašanj in vlaganju revizijskih zahtevkov.

Javno-zasebno partnerstvo

Strankam svetujemo v procesu izvedbe javno-zasebnega partnerstva (Public Private Partnership - PPP), svetujemo pri izbiri najprimernejšega modela in oblike javno-zasebnega partnerstva in poskrbimo za pripravo vseh ustreznih aktov in izvedbo postopka.

 • izdelava mnenja glede primernosti projekta za oddajo po PPP
 • pomoč pri iskanju promotorjev
 • izvedba predhodnega postopka in ugotovitev smotrnosti izvedbe po PPP
 • svetovanje pri izbiri postopka PPP
 • svetovanje pri izvedbi javnega razpisa PPP
 • svetovanje v fazi izbora zasebnega partnerja
 • svetovanje v postopku pravnega varstva

Pravo informacijskih tehnologij

Z znanjem s področja informacijskih tehnologij strankam nudimo naslednje storitve:

 • priprava licenčnih pogodb
 • priprava izjav o varovanju podatkov (NDA)
 • svetovanje pri domenskih sporih
 • varovanje pravic intelektualne lastnine
 • avtorske pogodbe
 • pravice iz patentov, znamk in modelov
 • pravno svetovanje in sodelovanje pri razvoju aplikacij

Pravo intelektualne lastnine

Da bi se izognili težavam, do katerih lahko pride zaradi neupravičene uporabe pravic intelektualne lastnine, vam svetujemo, da ustrezno zavarujete svoje intelektualne stvaritve. Nudimo vam predvsem naslednje storitve:

 • zaščita patenta, znamke in modela pri Uradu za intelektualno lastnino, zaščita znamke Skupnosti (EU) in mednarodna registracija znamk skladno z Madridskim sporazumom (WIPO)
 • zaščita avtorskih pravic
 • preverjanje razpoložljivosti znamk in modelov

Nepremičninsko pravo

Našim strankam nudimo celovito svetovanje na področju prometa z nepremičninami - od ogleda, nakupa, vpisa in zavarovanja nepremičnin ter urejanja medsebojnih razmerij:

 • zemljiško-knjižni postopki
 • priprava pogodb
 • svetovanje pri nakupu in izbira ustreznega načina
 • postopki delitve in urejanja medsebojnih razmerij glede pravic na nepremičnini

Delovno pravo

Delodajalcem in delavcem svetujemo glede vprašanj, ki izhajajo iz delovnih razmerij. Pripravljamo delovne in podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, notranje akte in akte o sistemizaciji delovnih mest. Svetujemo pri disciplinskih postopkih in pri disciplinskih postopkih in v primerih odpuščanja delavcev:

 • priprava pogodb o zaposlitvi in podjemnih pogodb
 • priprava avtorskih pogodb in svetovanje v zvezi s prenosom avtorskih pravic
 • priprava notranjih aktov delodajalcev (pravilniki, sistemizacija,...)
 • svetovanje glede ravnanja v disciplinskih postopkih
 • svetovanje v primerih odpuščanja delavcev
 • svetovanje v primeru mobinga na delovnem mestu

Civilno pravo

Celovito svetujemo na področju civilnega prava, s tem da strankam pomagamo pri sklepanju civilnih pogodb, reševanju odškodninskih zahtevkov, uveljavljanju škode, zaščiti pravic, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb, uveljavljanju pogodbenih kaznih in zavarovanj poslov. Izdelujemo pravna mnenja in ocene pravnih tveganj, tako v fazi priprave pogodbe kot v primerih odstopov od pogodb.

Gospodarsko pravo

Nudimo pravno svetovanje pri ustanavljanju in preoblikovanju gospodarskih družb:

 • pripravljamo družbene pogodbe,
 • pogodbe o prenosih deležev in prenosu poslovanja,
 • pripravljamo notranje akte podjetij,
 • svetujemo pri ustanavljanju in preoblikovanju gospodarskih družb.

Oglaševalsko pravo

Internet in elektronska sporočila so postala eden najpomembnejših načinov oglaševanja. Novi načini oglaševanja pa vse bolj posegajo tudi v zasebnost posameznika. Zato našim strankam svetujemo glede različnih možnosti oglaševanja, kaj je v določenih primerih še sprejemljivo in kakšne so lahko posledice njihovih odločitev:

 • pripravljamo pogodbe o oglaševanju
 • pripravljamo splošne pogoje uporabe spletnih strani
 • pripravljamo splošne pogoje oglaševanja na spletnih straneh
 • pripravljamo splošne pogoje nagradnih iger
 • analiziramo tveganja v primerih, ko bi lahko bili določeni oglaševalski načini sporni
 • svetujemo v zvezi z zagotavljanjem varstva osebnih podatkov
 • svetujemo v sporih z informacijskim pooblaščencem

Volente d.o.o., poslovno svetovanje in razvoj IT rešitev, d.o.o., Jamska 29, 8233 Mirna, Reg. organ: Okrožno sodišče v Novem mestu, Srg vpisa: 2011/5823, Osnovni kapital: 10.479,00 EUR